Renta z tytułu niezdolności do pracy może być przyznana jedynie tym osobom, które spełnią jednocześnie trzy warunki.
Pierwszym z nich jest niezdolność do pracy. O tym, czy osoba starająca się o rentę spełnia ten warunek, decyduje lekarz orzecznik ZUS.

Szansę na otrzymanie renty mają jedynie te osoby, w przypadku których orzecznik uzna, że nie rokują odzyskania zdolności do pracy po przekwalifikowaniu. Stwierdzając niezdolność do pracy, orzecznik określi też jej stopień. Od tego, czy osoba niepełnosprawna zostanie uznany za częściowo niezdolną do pracy, całkowicie niezdolną do pracy, czy też za całkowicie niezdolną do pracy i samodzielnej egzystencji, będzie zależała wysokość świadczenia wypłacanego przez ZUS.

Drugim warunkiem niezbędnym do uzyskania prawa do renty jest odpowiedni staż ubezpieczeniowy. Wlicza się do niego zarówno okresy składkowe (np. zatrudnienia), jak i nieskładkowe (np. urlopu wychowawczego). Okresy nieskładkowe można uwzględnić jedynie w części, która nie przekracza jednej trzeciej okresów składkowych. Wymagany staż ubezpieczeniowy jest ściśle uzależniony od wieku osoby, która ubiega się o rentę chorobową. Od osób, które nie ukończyły 20. roku życia, wymaga się co najmniej rocznego stażu, od osób w wieku 20-22 lata - 2-letniego, w wieku 22-25 lat - 3-letniego, 25-30 lat - 4-letniego, zaś od osób, które ukończyły 30. rok życia - 5-letniego. 

Ubezpieczeni z ostatniej grupy wiekowej (a więc ci, którzy skończyli 30 lat) muszą spełnić dodatkowy warunek. Otóż wymagany od nich 5-letni staż ubezpieczeniowy powinien przypadać w ciągu ostatnich 10 lat przed złożeniem wniosku o rentę (lub powstaniem niezdolności do pracy, jeśli starający się o rentę ma już orzeczoną niezdolność do pracy). Wyjątkowo o przyznanie renty mogą się starać także osoby, które nie osiągnęły wymaganego stażu ubezpieczeniowego. Warunkiem jest jednak to, aby zostały ubezpieczone (np. podjęły pracę) przed ukończeniem 18 lat lub w ciągu 6 miesięcy od ukończenia szkoły albo studiów oraz od dnia ubezpieczenia aż do dnia powstania niezdolności do pracy były ubezpieczone bez przerwy (dopuszczalne są jedynie przerwy, które nie przekroczyły 6 miesięcy). 

Ostatnim spośród trzech warunków, od których zależy uzyskanie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, jest powstanie niezdolności do pracy w jednym z okresów wymienionych przez przepisy. Na otrzymanie renty co do zasady mogą liczyć tylko te osoby, które stały się niezdolne do pracy w trakcie okresów wymienionych w ustawie lub w ciągu 18 miesięcy po zakończeniu tych okresów. 

Wniosek składa się na formularzu ZUS Rp- 1R. Druk można otrzymać w każdej jednostce ZUS lub pobrać tutaj.

Do wypełnionego wniosku należy dołączyć: 

- zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza,
- ankietę wypełnioną przez zakład pracy - pracodawca powinien opisać w niej rodzaj pracy i warunki, w jakich się ona odbywa
- dokumenty potwierdzające okresy ubezpieczenia, zarówno składkowe, jak i nieskładkowe (dokumentami takimi są np. świadectwa pracy, wpisy do legitymacji ubezpieczeniowej, zaświadczenia zakładu pracy, zaświadczenie szkoły wyższej o ukończeniu studiów lub poświadczona kserokopia dyplomu),
- zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu wystawione przez zakład pracy.

Nowy termin szkolenia DYSFAGIA II

Informujemy, że nastąpiła zmiana daty szkolenia DYSFAGIA II moduł "Odzwyczajanie od kaniuli trachealnych".

 

Czytaj więcej

Sobota z Fizjoterapią w PCRF VOTUM

Już 6 września 2014 r. zapraszamy na bezpłatne badania fizjoterapeutyczne w ramach corocznej akcji Sobota z Fizjoterapią. ...

 

Czytaj więcej