ZUS http://www.pcrf.pl/index.php/zus Thu, 27 Nov 2014 16:50:10 +0000 Joomla! - Open Source Content Management pl-pl Renta (niezdolność do pracy) http://www.pcrf.pl/index.php/zus/46-niezdolnoscdopracy http://www.pcrf.pl/index.php/zus/46-niezdolnoscdopracy

   Renta z tytułu niezdolności do pracy może być przyznana jedynie tym osobom, które spełnią jednocześnie trzy warunki.
Pierwszym z nich jest niezdolność do pracy. O tym, czy osoba starająca się o rentę spełnia ten warunek, decyduje lekarz orzecznik ZUS.

Szansę na otrzymanie renty mają jedynie te osoby, w przypadku których orzecznik uzna, że nie rokują odzyskania zdolności do pracy po przekwalifikowaniu. Stwierdzając niezdolność do pracy, orzecznik określi też jej stopień. Od tego, czy osoba niepełnosprawna zostanie uznany za częściowo niezdolną do pracy, całkowicie niezdolną do pracy, czy też za całkowicie niezdolną do pracy i samodzielnej egzystencji, będzie zależała wysokość świadczenia wypłacanego przez ZUS.

Drugim warunkiem niezbędnym do uzyskania prawa do renty jest odpowiedni staż ubezpieczeniowy. Wlicza się do niego zarówno okresy składkowe (np. zatrudnienia), jak i nieskładkowe (np. urlopu wychowawczego). Okresy nieskładkowe można uwzględnić jedynie w części, która nie przekracza jednej trzeciej okresów składkowych. Wymagany staż ubezpieczeniowy jest ściśle uzależniony od wieku osoby, która ubiega się o rentę chorobową. Od osób, które nie ukończyły 20. roku życia, wymaga się co najmniej rocznego stażu, od osób w wieku 20-22 lata - 2-letniego, w wieku 22-25 lat - 3-letniego, 25-30 lat - 4-letniego, zaś od osób, które ukończyły 30. rok życia - 5-letniego. 

Ubezpieczeni z ostatniej grupy wiekowej (a więc ci, którzy skończyli 30 lat) muszą spełnić dodatkowy warunek. Otóż wymagany od nich 5-letni staż ubezpieczeniowy powinien przypadać w ciągu ostatnich 10 lat przed złożeniem wniosku o rentę (lub powstaniem niezdolności do pracy, jeśli starający się o rentę ma już orzeczoną niezdolność do pracy). Wyjątkowo o przyznanie renty mogą się starać także osoby, które nie osiągnęły wymaganego stażu ubezpieczeniowego. Warunkiem jest jednak to, aby zostały ubezpieczone (np. podjęły pracę) przed ukończeniem 18 lat lub w ciągu 6 miesięcy od ukończenia szkoły albo studiów oraz od dnia ubezpieczenia aż do dnia powstania niezdolności do pracy były ubezpieczone bez przerwy (dopuszczalne są jedynie przerwy, które nie przekroczyły 6 miesięcy). 

Ostatnim spośród trzech warunków, od których zależy uzyskanie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, jest powstanie niezdolności do pracy w jednym z okresów wymienionych przez przepisy. Na otrzymanie renty co do zasady mogą liczyć tylko te osoby, które stały się niezdolne do pracy w trakcie okresów wymienionych w ustawie lub w ciągu 18 miesięcy po zakończeniu tych okresów. 

Wniosek składa się na formularzu ZUS Rp- 1R. Druk można otrzymać w każdej jednostce ZUS lub pobrać tutaj.

Do wypełnionego wniosku należy dołączyć: 

- zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza,
- ankietę wypełnioną przez zakład pracy - pracodawca powinien opisać w niej rodzaj pracy i warunki, w jakich się ona odbywa
- dokumenty potwierdzające okresy ubezpieczenia, zarówno składkowe, jak i nieskładkowe (dokumentami takimi są np. świadectwa pracy, wpisy do legitymacji ubezpieczeniowej, zaświadczenia zakładu pracy, zaświadczenie szkoły wyższej o ukończeniu studiów lub poświadczona kserokopia dyplomu),
- zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu wystawione przez zakład pracy.

]]>
morfek@tlen.pl (Łukasz Dobrakowski) ZUS Sat, 19 May 2012 15:29:44 +0000
Renta socjalna http://www.pcrf.pl/index.php/zus/45-rentasocjalna http://www.pcrf.pl/index.php/zus/45-rentasocjalna

   Renta socjalna przyznawana jest na wniosek osoby uprawnionej. Wniosek o rentę socjalną wraz z niezbędną dokumentacją należy złożyć w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Wniosek o rente socjalną składa sie na urzędowym formularzu. Formularz dostępny jest w każdej jednostce ZUS. Można go również znaleźć tutaj

   Wniosek należy wypełnić zgodnie z dołączoną do niego instrukcją, czytelnie i drukowanymi literami. We wniosku należy podać wiele informacji tj. dane personalne, dane adresowe, określić, gdzie ma być przekazywana renta socjalna (na rachunek w banku czy do rąk przedstawiciela ustawowego) i korespondencja.

   Wnioskodawca musi złożyć oświadczenie co do okoliczności, które mogą spowodować odmowę przyznania renty socjalnej lub mogą spowodować zawieszenie renty socjalnej. Osoba zainteresowana musi więc m.in. zaznaczyć fakt ewentualnego osiągania przychodu z tytułu działalności zarobkowej.

Wypełniający wniosek musi pamiętać, że konieczne jest jego podpisanie.  

Gdzie składamy wniosek?

   Wniosek o rentę socjalną należy złożyć we właściwej dla miejsca zamieszkania lub pobytu jednostce Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W przypadku, kiedy osoba zainteresowana złoży wniosek w innej jednostce ZUS, wniosek nie zostanie odrzucony. Jednostka ZUS przekaże wniosek do placówki właściwej.

Jakie dokumenty dołączyć do wniosku?

   Osoba wnioskująca o rentę socjalną musi zgromadzić niezbędną dokumentacje, którą należy dołączyć do wniosku. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza leczącego, dokumentację medyczną oraz inne dokumenty mające znaczenie dla wydania orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy. Do wniosku należy dołączyć w zależności od okoliczności:

• zaświadczenie o okresie uczęszczania do szkoły lub szkoły wyższej,

• zaświadczenie wydane przez płatnika składek na ubezpieczenie społeczne określające kwotę osiąganego przychodu oraz okres, na jaki została zawarta umowa, z tytułu której osiągany jest ten przychód,

• zaświadczenie o pobieraniu wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego i o dacie zaprzestania ich pobierania.

 

]]>
morfek@tlen.pl (Łukasz Dobrakowski) ZUS Sat, 19 May 2012 15:15:26 +0000